सिन्धुपाल्चोक बाढी–पहिरो : पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय

बाढीमा परी तीनको मृत्यु, २० जना अझै बेपत्ता


२९ असार २०७७, सोमबार
DevrajSubedi Malemchi RSS 25 ajambu1
af9L sf/0f b’O{sf] d[To’ / 7″nfdfqfdf Iflt dn]DrL, @% c;f/ M clj/n jiff{sf] sf/0f afx|la;] gu/kflnsfsf] hDa’sf 7f8f] vf]nfdf cfPsf] af9Ln] afx|la;] gu/kflnsfsf !% 3/ aufPsf / klx/f] hfFbf b’O{ hgfsf] lgwg ePsf] 5 eg] !# hgf ;Dks{ljxLg ePsf 5g\ . :yfgLojf;Ln] hDa’ lgjf;L @) jif{sf lgs]z a:g]t / pgsL # jifL{of 5f]/Lsf] zj :yfgLo afl;Gbfn] e]6]sf 5g\ . c?sf] ;’/Iff sdL{ / :yfgLo afl;Gbfn] vf]hLsfo{ ul//x]sf 5g\ . t:jL/ M b]j/fh ;’j]bL÷/f;;

सिन्धुपाल्चोक, २९ असार । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दुई लाख र बाह्रबिसे नगरपालिकालाई तीन लाख गरी रु पाँच लाख सहयोग गर्ने भएको छ ।

असार २४ गते रातिको अविरल वर्षाका कारण भोटेकोशी गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो र बाढीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको दुःखद् घडीमा पीडितलाई केही राहत मिलोस् भन्ने हेतुले चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको तर्फबाट भोटेकोशी गाउँपालिकालाई रु दुई लाख र बाह्रबिसे नगरपालिकालाई रु तीन लाख गरी रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख अमानसिंह तमाङले जानकारी दिए ।

पहिरोमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको थियो भने २० जना अझै बेपत्ता छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७