सभामुख सापकोटा संसदको विशेषाधिकार प्रयोगबारे परामर्शमा


५ पुष २०७७, आईतवार
Agni sapkota speaker
;efd’v ;fksf]6f sf7df8f}F, @ j}zfv M /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt -/f;;_ ;Fu sf]/f]gf lgoGq0f / k|ltlglw;efsf] e”ldsfnufotsf ljifodf ljz]if cGt/jftf{ lbFb} k|ltlglw;efsf ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं, ५ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा परामर्शमा जुटेका छन् ।

कानुनका जानकारहरूसँग अहिले उनी छलफलमा रहेको सापकोटाको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसदको विशेषधिकार प्रयोग गर्दै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारेमा बुझ्न अहिले उनी छलफलमा छन् ।

संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था प्रयोगका बारेमा उनले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

सो व्यवस्था सभामुखले प्रयोग गर्न सक्ने–नसक्ने विषयमा छलफल जारी रहेको सापकोटाको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७