चट्टानमाथि मन्दिर


८ फाल्गुन २०७८, आईतवार
Galeswo chattanmathimandir ePVK3HN2fP
Rf66fgdfly dlGb/ un]Zj/, * kmfu’g M DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf– ! au/kmfF6df !# /f]kgL If]qkmnsf] ljzfn r6fgdfly lgdf{0f ul/Psf] b’uf{ eujtLsf] dlGb/ . Tf:jL/ M w|’j;fu/ zdf{÷/f;;

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका- १ बगरफाँटमा १३ रोपनी क्षेत्रफलको विशाल चटनमाथि निर्माण गरिएको दुर्गा भगवतीको मन्दिर । तस्बिर : ध्रुवसागर शर्मा/रासस

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७